Zbor članov ŽED 2019 / Kunveno de FES-anoj 2019

Kunveno de FES-anoj 2019

Anoj de FES – Fervojista esperanto societo Maribor havis sian kunvenon 2019 sabate, la 2-an de marto, inter 11-a kaj 13-a horo en ejo de urbo kvartalo Centro Maribor, Kacova 1.

La Societo en 2018a jaro havis antaŭ la okuloj precipe la 60-an datrevenon de sia ekzisto.  Pro tio ili al al regulaj tagordo-punktoj envicigis apartan: solena dono de la rekonojn al pliaj du geanoj. Tri laŭdaj kaj aprobaj ĉartoj estis donitaj dum ĉefa aranĝo, kiel sekvas en priskribo.

Kronologia priskribo de la okazaĵoj:

 • En 1-a kvartalo s-ro Mirkovič en ejoj de AKS – Asocio de kulturaj societoj Lendava – gvidis la komencan kurson de Esperanto, kiun partoprenis 5 kursaninoj. Por tiuj li organizis je la 8-an de majo ekskurson al Gracaj esperantistoj (Aŭstrio).
 • La ĉefa aranĝo por 60a Societa jubileo okazis la 9an de junio komence de la 10-a prezentado de kulturaj societoj „Intergeneracia kunvivado de societoj“ en salonego de Kultura domo Lendava jene: Prezidantino de la AKS Danijela Hozjan post antaŭparolo al Societa reprezentanto enmanigis dankĉarton pro kunlaboro de la FES sekcio je tia aranĝo. Poste sur granda tolo kaj transe de laŭtiloj komenciĝis prezento de tri popularaj kantoj de kitaristo kaj kantisto Emanuelo Rovere en esperanto. Post komenco de la dua kanto la sono kelke mallaŭtigis kaj sur scenejon ekpaŝis prezidanto de la Societo, kiu salutis multnombran publikon kaj diris jene (en slovena ligvo): „En la Societo ni estas fieraj je nia aktiva sekcio tie en Lendava, kia plurjare sukcese agadas kun asociacioj de la urbo. Li emfazis internacian apartecon de Esperanto, kiun peras ankaŭ ĵus ludataj poemoj“. Sian alparolon li finis per distingo de rekonoj kaj aproboj, unue al prezidantino de AKS Danijela Hozjan pro daŭra bona kunlaboro kun FES-sekcio, kaj poste al du fidelaj aninoj de la societo: s-ino Matilda Grosek, kasistino el Maribor kaj al s-ino Mira Lipičar el Koper pro antaŭ jaroj tradukita Societa lernolibro de Esperanto.
 • Ili ordigis la tombon de d-ro Henriko Haas en Graz kaj ankaŭ restarigis amikajn kontaktojn kun Graza esperanta klubo, kiujn oni devus daŭre flegi.
 • Societano K. Kovač je la 20-a de oktobro partoprenis 5-horan tradician Maister marŝon ekde iama kazerno Maribor-Melje ĝis Zavrh ĉe Lenart en Slovenske gorice. Tie pli ol cent ĉeestantoj akompanis festan jubileon (ankaŭ kun mencio de Esperanto).
 • S-ro Mirkovič je la 2-an de novembro partoprenis feston de la 60a datreveno de Esperanto klubo „Juna Koro“ kaj la 80-a jardato de ĝia Prezidanto s-ro Ferenc Kapczandi en Zalaegerszeg (Hu). Ĉeestis 50 esperantistoj, inter ili 15 fervojistoj esperantistoj.
 • FES-anoj je la 15a de decembro partoprenis feston de la Zamenhofa Tago (Tago de esperanta libro, Tago de homaj rajtoj kaj la 159a naskiĝjaro de L.L. Zamenhof), kiun organizis SEL – Slovenia esperanto ligo Ljubljana kaj ESM – Esperanto societo Maribor.
Jovan Mirkovič

Jovan Mirkovič, Parada učenja / Parado de lernado, Murska Sobota, 2014

*  *  *

Aparta punkto de la FES kunveno do estis solena dono de la rekonoj al siaj du geanoj: unue s-rino Adela K. Lešnik deklamis poemon „Verda stelo sur la brusto“ kaj poste prezidanto K. Kovač al s-ino Karmen Jančar el Gornja Radgona donis laŭdan ĉarton pro longjara agado en la Societo kaj pro ‚teksado‘ de kulturaj ligoj inter homoj de tiu urbo kaj tiuj trans lima rivero Muro en Aŭstria urbo Radkersburg. Kaj s-ro Jovan Mirkovič fine ricevis aproban ĉarton HONORA PREZIDANTO de FES, kion oni argumentis per lia jena riĉa Biografio:

Jovan MIRKOVIČ, Dolgovaške Gorice, Lendava,

naskiĝis je la 1935-a jaro en loko Macavare, Monte Negro. Esperantisto estiĝis kiel lernanto de s-ino Priska Haas. Ano de Esperanto societo Maribor estiĝis en la jaro 1957. Tie li agis ĝis preno de funkcioj en FES Maribor kaj en JAFE – Jugoslavia asocio de fervojistoj esperantistoj.

En la j. 1962 li partoprenis la 47an UK – Universalan Kongreson en Kopenhago. Tie li ekkonis s-ron Ivo Lapenna kaj lian edzinon Birtte. Tie li ekkonis ankoraŭ multe da aliaj esperantistoj. En jaro 1966 li partoprenis la 52an UK en Budapesto. Ekde Maribor al Budapesto li gvidis Italian Karavanon. J. 1968 li kunagas en komitato de turisma aranĵo „Rancarija/Flosado“ de Maribor ĝis Barcs (Hu). Sur „E-floso“ vojaĝis 36 esperantistoj el 6 landoj, du flosistoj kaj kvaropa muzika ensemblo Vitek. Inter partoprenantoj estis ankaŭ Ursula kaj Giusepe GERATAPAGLIA el Torino, pli postaj fondintoj de akceptejo „Bona espero“ en Brazilo. Tio estis la lasta Flosado, ĉar pro konstruo de hidroelektrejoj sur rivero Dravo tio ne plu eblis. En tempo de Internacia Konferenco por enkonduko de Esperanto en lernejojn li zorgis por organizajn aferojn kaj akompano de partoprenantojn dum ilia ‚libera tempo‘, kaj li kondukis ilin dum travido de la urbo kaj ĉirkaŭo.

Li estis ano de LKK (organiza komitato) je organizo de 23-a IFEF (Internacia fervojista esperanto federacio) kongreso en Maribor de 15a ĝis 21a de majo 1971. Li zorgis por enloĝigo de partoprenantoj. Tio estis en tia tempo sufiče postulema tasko, ĉar la kongreson partoprenis 718 partoprenantoj el 18 landoj. La kongreso estis rilate nombro de partoprenantoj la dua plej sukcesa en historio de IFEF. Al tio helpis Jugosl. Fervojoj, kiuj al ĉiu partoprenanto donacis senpagan fervojan bileton por tuta monato majo. Multaj ankoraŭ hodiaŭ rakontas pri vizito preskaŭ ĉia loketo de tiama ŝtato.

De tiam li aktive kunagas en IFEF asocio kiel ano de la Plenum-komitato kaj kunlaboranto de la Terminologia Komisiono por preparo de faka Fervoja terminologio en Esperanto. Nome li estis preskaŭ la tuta posten-labora periodo ĉe Fervojoj. Ekde 1970 ĝis 2010 li partoprenis 22ajn IFEF kongresojn, kelkajn UEA, kaj multajn aliajn E-kunvenojn.

Li organizis tri IFES (Internaciaj fervojistaj esperanto ski-semajnojn) en Slovenio kaj kunorganizis uno sur Jahorina, post vintraj olimpiaj ludoj. En Val Gardena li gajnis IFEF premion (kombinadon de lingvoscio kaj konkerita loko en skiado), kaj kelkajn aliajn rekonojn; inter ili „Sigelo de urbo Maribor“- 2003. Li ricevis laŭdojn de urbestroj de urboj: Bologna, Grafenau, Knittelfeld kaj Malbork.

Li organizis planton de ido (aŭ greftaĵo) de „Maljuna Vito“ en Parko de la Mondo en Pola urbo Malbork. Je la nomo de Slovenio kaj Maribor ĝin plantis tiama urbestro s-ro Boris Sovič.

Tre sukcesinta ekspozicio Hiroŝima – Nagasaki en Muzeo de nacia liberigo Maribor, februaro – junio 2010, estis frukto de liaj amikaj kontaktoj kun esperantistoj el tia urbo. Post serio de pliaj ekspozicioj en muzeoj de la NO – nord-orienta Slovenio la tiaj somere 2014 finiĝis en Vitra Salonego de direkcio Slovenaj Fervojoj Ljubljana.

Resona estis eldono de 40 kompletoj de memoraj poŝtmarkoj A kaj C je la 20-a jaro de memstarigo de Slovenio, en marto 2011. Inter alio li estas dum jaroj ano de UEA kaj faka delegito por Fervojo. Antaŭ tri jaroj li pro saneca farto retiriĝis kiel prezidanto de FES kaj estiĝis ĝia sekretario. Li restas aktiva gvidanto de Societa sekcio en Lendava.

* * *

Dum la laboro per kaj por Esperanto la societanoj deziras al s-ro Mirkovič, la estimata HONORA PREZIDANTO ,  ankoraŭ multe da kontenteco kaj sano.

 

Kompilis / sestavil Karlo Kovač

Zbor članov ŽED/FES 2019

Člani ŽED – Železničarskega esperantskega društva so zborovali v soboto 2. marca med 11. in 13. uro v prostorih Mestne četrti  Center Maribor, Kacova 1.

Društvo je v letu 2018 posebno pozornost namenilo obeležitvi 60-letnice svojega obstoja, zato so v posebno točko sicer običajnega Dnevnega reda Zbora uvrstili svečano podelitev še dveh priznanj članici in članu društva (tri priznanja so podelili na osrednji prireditvi, kakor sledi v opisu).

Kronološki opis dogodkov:

 • V I. polletju je g. Mirkovič v prostorih ZKD Lendava vodil začetni tečaj esperanta, ki se ga je udeležilo pet tečajnic, za katere je 8. maja organiziral ekskurzijo h Graškim esperantistom.
 • Osrednja Obeležitev 60. obletnice društva je bila 9. junija, na začetku 10. predstavitve kulturnih društev „Medgeneracijsko sožitje društev“ v dvorani kulturnega doma Lendava: Predsednica ZKD Danijela Hozjan je po uvodnem govoru zastopniku Društva izročila zahvalno listino za sodelovanje njihove Sekcije na tej prireditvi. Potem se je na velikem platnu in preko ozvočenja pričelo predvajanje treh popularnih pesmi kitarista in pevca Emanuela Rovere v esperantu. Po pričetku predvajanja druge pesmi je bil zvok nekoliko utišan in na oder je stopil predsednik Društva, ki je v kratkem nagovoru pozdravil številno občinstvo in dejal: »V društvu smo ponosni na dejavno sekcijo v Lendavi, saj se uspešno vključuje v delo Zveze kulturnih društev in drugih asociacij mesta. K temu prispevate prijazni domačini in pa vodja sekcije ŽED gospod Mirkovič kot ‘gonilna sila’, ki že več ko 10 let živi tu nad mestom med vinogradi«. Poudaril je mednarodno značilnost esperanta, ki jo posredujejo pravkar predvajane pesmi. Svoj nagovor je zaključil s podelitvijo priznanj, najprej predsednici ZKD za dobro sodelovanje s Sekcijo ŽED in dvema zvestima članicama: Matildi Grosek, blagajničarki društva iz Maribora, Miri Lipičar iz Kopra pa za pred leti preveden izjemni učbenik esperanta.
 • Uredili so grob dr. Henrika HAAS-a v Gradcu in vzpostavili prijateljske odnose z Graškim E- društvom, ki jih je treba še naprej negovati.
 • Član Društva K. Kovač se je 20. oktobra udeležil 5-urnega tradicionalnega Maistrovega pohoda iz nekdanje vojašnice Maribor-Melje na Zavrh pri Lenartu v Slov. Goricah, kjer je več ko 100 udeležencev nato spremljalo jubilejno proslavo (tudi z omembo Esperanta).
 • 2. novembra 2018 se je g. Mirkovič udeležil proslave 60. obletnice  esperantskega Kluba »Juna koro« (Mlado srce) in 80-letnice njegovega Predsednika g. Ferenca KAPCZANDI-ja v Zalaegerszegu. Prisotnih je bilo ca. 50 esperantistov, med njimi 15 železničarjev- esperantistov.
 • Na povabilo ZES in EDM so se člani društva v soboto, 15. Decembra, udeležili proslave 159. obletnice rojstva tvorca esperanta L. L. Zamenhofa, Dneva esperantske knjige in Svetovnega dneva človekovih pravic (na kratko »Zamenhofov dan«) v prostorih mestne četrti Center na Meljski cesti 37 v Mariboru.
Karmen Jančar prejme priznanje

Karmen Jančar prejme priznanje / ricevis rekonon

* * *

Posebna točka Zbora  je torej bil kratek kulturni vložek – ga. Adela K. Lešnik je recitirala pesem v esperantskem jeziku „Verda stelo sur la brusto /Zelena zvezda na prsih“ – in podelitev zahvalne listine g-e Karmen Jančar iz G. Radgone za dolgoletno delovanje v društvu in ‚tkanje‘ vezi med kulturniki tega mesta na obeh straneh meje; končno pa g. Mirkoviču podelitev listine z nazivom »ČASTNI PREDSEDNIK ŽED«, kar utemeljuje  njegov bogati življenjepis v nadaljevanju:

Jovan MIRKOVIČ, Dolgovaške gorice, Lendava

Rojen leta 1935 v kraju Macavare – Črna Gora. Esperantist postal kot učenec Priske HAAS. Član ED Maribor (Esperantsko društvo) postal leta 1957, kjer je deloval do prevzema funkcij v Železničarskem Esperantskem društvu Maribor in JAFE (Jugoslovanski zvezi železničarjev esperantistov).

Leta 1962 se je udeležil  47-ega  UK (Universala Kongreso) v Kopenhagnu, kjer  je spoznal  Iva LAPENNA in njegovo ženo Birtte. Tu je spoznal še mnogo drugih znanih esperantistov.  Leta 1966 se je udeležil  52- ega UK v Budimpešti. Od Maribora do Budimpešte vodil italijansko karavano.  Leta 1968 sodeluje v Odboru turistične prireditve »Rancarija«, v okviru katere organizira »esperantski splav« od Maribora do Barcsa (Hu).   Na »E-splavu » je potovalo 36 esperantistov iz 6 držav, dva splavarja in štiričlanski glasbeni ansambel »Vitek«. Med udeleženci sta bila tudi  Ursula in Giusepe GERATAPAGLIA  iz Torina,   kasnejša ustanovitelja  sprejemališča »Bona  Espero« v Braziliji.  To je bila zadnja Rancarija, saj zaradi izgradnje hidroelektrarn na reki Dravi to ni bilo več mogoče. V času Mednarodne konference za uvedbo Esperanta v šole, je skrbel za organizacijske zadeve in spremstvo udeležencev v njihovem »prostem času«, ter jih vodil pri ogledu znamenitosti v mestu in okolici.

Bil je član LKK (organizacijski odbor) – pri organizaciji 23-ega IFEF ( Mednarodna zveza železničarjev esperantistov ) kongresa  v Mariboru 15.-21. maj 1971. Skrbel je za nastanitev udeležencev, kar je bila v tistem času precej zahtevna naloga, ker se je kongresa udeležilo 718 esperantistov iz 18- ih držav. Kongres je bil glede števila udeležencev- drugi najbolj uspešen v zgodovini  IFEF. Temu so pripomogle Jugoslovanske Železnice, ki so vsakemu  udeležencu podarile brezplačno železniško vozovnico za ves mesec maj. Mnogi še danes pripovedujejo o obisku skoraj vsakega kotička takratne države.

Od tedaj aktivno sodeluje v IFEF- združenju, kot član Izvršnega Odbora in sodelavec  Terminološke Komisije za pripravo strokovne železniške terminologije v Esperantu. Od 1970 do 2010 se je udeležil 22- ih IFEF kongresov, nekaj UEA in mnogih drugih E – srečanj.  Organiziral samostojno, ali v sodelovanju z drugimi nekaj jubilejnih Konferenc in letnih srečanj JAFE v »Železničarskem domu« na Pohorju.

Organiziral tri IFES v Sloveniji in soorganiziral enega  na Jahorini, po zimskih OI.  V Val Gardeni  prejel IFEF- nagrado ( kombinacija znanja jezika in osvojenega mesta v smučanju), ter nekaj drugih priznanj, med njimi »Pečat mesta Maribor« – 2003. Prejel  priznanja  županov  mest: Bologna, Grafenau, Knittelfeld  in  Malbork. Organiziral posaditev potomke oz. Cepiča » Stare Trte« v Parku Sveta v poljskem mestu Malbork.  V imenu Slovenije in Maribora jo je posadil takratni župan g. Boris Sovič.

Zelo uspela razstava Hirošima-Nagasaki v Muzeju NO Maribor, februar-junij 2010, je bila plod njegovih prijateljskih stikov z esperantisti Hirošime. Po seriji razstav v drugih muzejih SV Slovenije se je le ta poleti 2014 zaključila v Stekleni dvorani na direkciji SŽ Ljubljana.

Odmevna je bila izdaja 40 kompletov spominskih znamk A in C , marca 2011, ob 20-letnici osamosvojitve Slovenije.

Pred 15 leti se je preselil v Dolgovaške gorice nad Lendavo, kjer vzorno sodeluje z Zvezo kulturnih društev in drugimi asociacijami tega narodnostno mešanega področja, ob redni udeležba na Bogračfestu, Predstavitvi kulturnih društev, Paradi učenja itd.

Mirkovič je med drugim član UEA in Strokovni delegat za železnico že vrsto let. Leta 2016 je zaradi zdravstvenih razlogov odstopil s funkcije predsednika Društva in prevzel tajniške posle, še naprej pa ostaja tudi aktiven vodja lendavske sekcije Društva.

* * *

Ob delu z ter za esperanto člani Društva spštovanemu J. Mirkoviču,  ČASTNEMU PREDSEDNIKU ŽED, želijo še veliko zadovoljstva in zdravja.

Občni zbor ŽED 2016

Zbor članov / Kunveno 2016