Umrl je častni predsednik društva Jovan Mirkovič / Mortis honora prezidanto de la societo

V spomin na Jovana

Preminil je po krajši bolezni naš somišljenik in sodelavec Jovan Mirkovič. V mnogih desetletjih je kot profesionalni železničar posebej skrbel za poudarjanje izreka »tiri povezujejo dežele, esperanto ljudstva«. In to je zvesto in trajno uresničeval v Železničarskem esperantskem društvu, v mednarodnih železničarskih krogih ter v svojem privatnem življenju.

Njegovo delovanje v železničarskem društvu, v JAFE in v IFEF bo opisano drugje, zato bom tu pisal le po mojih spominih.

Srečal sem ga v Mariboru v sedemdesetih letih najprej kot sodelavca v IFEF kongresu in kasneje v takratni železniški srednji šoli ŽIŠ (Železniška industrijska šola). Tu je bila močna mladinska aktivnost, katero je vodil učitelj Ludvik Prebil, Milivoj Maraševič in Jovan. V teku desetletij je ta šola predstavljala močno in neprekinjeno aktivnost ki je vsakokrat omogočala tudi skupne prireditve z Mariborskim esperantskim društvom.

Toda med temi spomini želim posebej poudariti nekaj vzornih aktivnosti, katere je Jovan uresničil. Pravzaprav je bil neobičajno samosvoj aktivist, ki je morda prav zaradi tega karakterja vztrajnosti presenetljivo uspel. Na primer organiziral je nekaj mednarodnih smučarskih tednov na Pohorju. Uspešno je kontaktiral z obbčinskim vodstvom Maribora in nekaterim inozemskim mestom odnesel sadike znamenite petstoletne vinske trte. Enako je uspešno organiziral mednarodno splavarjenje na reki Dravi od Maribora do Madžarske meje. Po preselitvi v Lendavo, kjer vlada striktna dvojezičnost (slovenska -madžarska) je kmalu sodeloval na kulturnih festivalih z esperantom. V Lendavi je bil iniciator in nekaj let organiziral naše sodelovanje na mednarodnem festivalu v kuhanju »bograča«. Večkrat je na radiu »Murski val« uspešno organiziral kviz za poslušalce v esperantu. Enako je omogočil nekaj otrokom, ki so pisali Dedku mrazu, da so zares potem prejeli njegov odgovor prav iz Finske!!

Torej tako je Jovan vsakokrat presenetil tudi mene, ker je vedno našel znova aktivnosti, ki so tudi zame bile neobičajne, toda zanimive. In prav vsled takšnega delovanja naj on ostane med nami kot zgled in spodbuda za našo uspešno aktivnost. Hvala Jovan za tvoj uspešen in zanimiv način delovanja!

Poslovenil: Karl Kovač

Memore al Jovan

Forpasis post mallonga malsano nia samideano kaj kunlaboranto Jovan Mirkovič. Dum multaj jardekoj li kiel profesia fervojisto aparte zorgis por akcenti elparolon »reloj ligas la landojn, esperanto la popolojn«. Kaj tion li fidele kaj persiste realigis en la fervojista esperanto societo, en internaciaj fervojista rondo kaj en sia privata vivo.

Lia aktiveco en la fervojista societo, en JAFE kaj en IFEF estos priskribita aliloke, tial mi skribos nur pri miaj rememoroj.

Lin mi renkontis en Mariboro en la sepdekaj jaroj unue kiel kunlaboranton en la IFEF Kongreso kaj poste en tiama fervojista mezlernejo ŽIŠ (Železniška industrijska šola). Tie okazis forta junulara aktiveco, kiun gvidis instruisto Ludoviko Prebil, Milivoj Maraševič kaj Jovan . Dum kelkaj jardekoj tiu lernejo prezentis fortan kaj senĉesan aktivecon, kiu foje ebligis ankaŭ komunajn aranĝojn kun Maribora esperanto societo.

Sed dum tiuj ĉi rememoroj mi volas aparte akcenti kelkaj modelajn aktivecojn kiujn Jovan realigis. Fakte li estis nekutime individua aktivulo, kiu eble ĝuste pro tia karaktero persiste kaj surprize sukcesis. Ekzemple li organizis kelkajn internaciajn skisemajnojn sur Pohorje. Li sukcese kontaktis urbestraron de Maribor kaj al kelkaj eksterlandaj lokoj portis vinberviton de la fama kvincentjara vinarbo. Same li sukcese organizis internacian flosadon sur rivero Drava ek de Maribor ghis la hungara limo. Post la translokiĝo al Lendava, kie regas strikta dulingveco (slovena- hungara) li baldaŭ partoprenis en la kulturaj festivaloj per esperanto. En Lendava li iniciatis kaj dum kelkaj jaroj organizis nian partoprenon en la internacia festivalo de »bograč« kuirado. Foje li en la radio »Murski val« sukcese organizis kvizon por aŭskultantoj pri esperanto. Same li ebligis al kelkaj infanoj, ke ili skribinte leteron al Vintroavo , fakte poste ricevis respondon de li rekte el Finnlando!!

Do tiel Jovan foje surprizis ankaŭ min, ĉar li trovis ĉiam denove aktivecojn, kiuj ankaŭ por mi estis nekutimaj, sed interesaj. Kaj ĝuste pro tia agado li restu inter ni kiel ekzemplo kaj stimulo por nia sukcesa aktiveco. Dankon Jovan por via sukcesa kaj interesa agadmaniero!

Janez Zadravec

69. Kongres IFEF - Jovan in Karl pred stavbo