Ekskurzija v Šentjur »Po Ipavčevi poti«

Ekskurzija v Šentjur »Po Ipavčevi poti«

Udeležba, potovanje:

Izleta, v soboto 1. 6. 2019, so se udeležili: Melita Cimerman in 5-letni vnuk Valentin, Mario Vetrih, Matilda Grosek, Zlatka in Karlo Kovač, vsi iz Maribora ter Jovan Mirkovič iz Lendave so prišli v Šentjur z vlakom; Davorin in še trije esperantisti iz Slovenj Gradca: Ivica Hace, Alenka Nikel in Janko Ogriz ter Ana in Janez iz Ljubljane z avtomobili, skupaj 13 oseb.

Vsebina izleta:

Muzej Južne železnice je nastal okrog leta 2000 in ga vodi upokojeni dolgoletni šef Železniške postaje Šentjur g. Mihael Bučar, ki je skupino vodil skozi glavno zgradbo Muzeja. Ta je bogato opremljena z eksponati, pisnim in slikovnim gradivom, o čemer je g. Bučar povedal veliko zanimivega. Zunaj pod nadstreškom stoji parna lokomotiva in napajalnik za oskrbo lokomotiv z vodo. Na drugi strani železniške postaje so muzejske signalne in kretniške naprave, kar sta si takoj šla pogledat le živahna babica Melita in vnuček. Ostali so se napotili proti centru mesta, kjer so se pred ‘vzponom’ na Zgornji trg v gostišču osvežili s kavico in kjer sta jih omenjena kmalu dohitela.

Na lepo urejenem Zgornjem trgu jih je sprejela uslužbenka Turistično Informacijskega Centra (TIC) ga. Barbara. Najprej jih je vodila skozi rojstno hišo dinastije IPAVCEV – skladateljev, zdravnikov, velikih domoljubov, Evropejcev, ki stoji že od leta 1760. Na vrtu s prireditvenim prostorom sta pod starodavno lipo Plečnikov vodnjak in kamnita miza – tu je nastala skupinska fotografija izletnikov:

Ekskurzija v Šentjur

V hiši so si ogledali stalno razstavo o Ipavcih, poročno dvorano, omenjena je bila tudi vinoteka. V zvezi z vinom je treba omeniti dobro negovano trto modre frankinje ali žametne črnine, cepič najstarejše trte z mariborskega Lenta, ob vhodnem portalu. Zraven je v posebni zgradbi Muzej »Zakladi Rifnika« s prikazom eksponatov iz mlajše kamene dobe do prihoda Slovanov (Rifnik je hrib nad Šentjurjem). V spominski sobi NEW SWING QUARTETA je stalna razstava o njihovem delovanju. Svojo uspešno glasbeno pot so leta 1968 pričeli prav v Šentjurju.

Ob vznožju Zgornjega trga stoji Osnovna šola Franja Malgaja, pred njo je majhen spominski park, tudi z obeležjem NOB (narodnoosvobodilne borbe). V bližini so si izletniki v njim že znanem gostišču (Bohorč) ob topli malici »na žlico« zaželeli »Bonan apetiton«, ob kozarčku domačega pa »Je la sano«. Tako so zaključili ogled glavnih znamenitosti mesteca Šentjur in se sredi popoldneva odpravili proti domu. Zahvaljujoč vsem udeležencem in tvornemu sodelovanju vodstva ED Maribor je izlet dobro uspel in bo lahko spodbuda za kaj podobnega v bodoče.

K. Kovač

Ekskurso al Šentjur »Laŭ vojo de Ipavcoj«

Partopreno, vojaĝo:

La ekskurson, sabate la 1-an de junio 2019, partoprenis Melita Cimerman kun 5-jara nepo Valentin, Mario Vetrih, Matilda Grosek, Zlatka kaj Karlo Kovač, ĉiuj el Maribor kaj Jovan Mirkovič el Lendava, venis al Šentjur per trajno; Davorin kaj ankoraŭ tri esp-stoj: Ivica Hace, Alenka Nikel kaj Janko Ogriz el Sl. Gradec, Ana kaj Janez el Ljubljana venis per aŭtomobiloj, do entute 13 personoj.

Ekskursa enhavo:

Muzeo de la Suda fervojo formiĝis ĉirkaŭ de la jaro 2000 kaj ĝin gvidas emerita longjara ĉefo de la Fervoja stacio Šentjur s-ro Mihael Bučar, kiu gvidis grupon tra la ĉefa muzea konstruaĵo. La tia estas riĉe ekipita per eksponaĵoj, skribaj kaj foto materialoj. Pri ĉio tio s-ro Bučar diris multe da interesan. Ekstere sub tegmento staras vaporlokomotivo kaj trinkaĵo por prizorgo de la lokomotivoj per akvo. Aliflanke de la fervoja stacio estas muzea signalejo kun signaliloj, kion tuj iris vidi la vigla avino kun ŝia nepo. La aliaj ekpaŝis en la direkto de urbocentro, kie antaŭ ‘ascendo’ al Supra placo ili erfreŝiĝis per la kafeto kaj intertempe la menciitaj du tuj kuratingis ilin.

Sur bele ordigita Supra placo ilin akceptis oficistino de la Turista Informa centro (TIC) s-rino Barbara, kiu gvidis ilin unue tra naskiĝdomo de dinastio Ipavci – komponistoj, kuracistoj, grandaj patriotoj, kiu staras jam de la jaro 1760. En ĝardeno per aranĝa spaco estas sub de la antikva tilio puto de Plečnik kaj ŝtona tablo – tie ekestis la grupa foto de ekskursanoj.

En la domo ili trarigardis daŭran ekspozicion pri Ipavcoj, edziĝan salonon kaj oni mencias ankaŭ vinotekon. Koncerne vino estas inde mencii bone flegitan viton de specio »modra kavčina« aŭ »žametna črnina«, branĉogrefton de plej malnova vito el maribora Lent, ĉe la enirportalo. Proksime en aparta konstruaĵo estas muzeo »Trezoroj de Rifnik« per montro de eksponaĵoj de pli juna ŝtona epoko ĝis la veno de Slavoj (Rifnik estas monto super Šentjur). En memora ĉambro de la NEW SWING QUARTET estas daŭra ekspozicio pri ilia agado. Sian sukcesan muzikvojon ili komencis en 1968-a jaro ĝuste en Šentjur. En antaŭĉambro de la muzeo troviĝas jam menciita TIC.

Ĉe malsupro de la Supra placo staras elementa lernejo ‘Franjo Malgaj’, antaŭ de ĝi estas eta memora parko, ankaŭ per skulptaĵo NOB (naciliberiga batalo). Proksime, en al grupanoj jam konata gastejo Bohorč ili ĉe la varma lunĉo »je kulero« ekdeziris unu la aliajn »Bonan apetiton« kaj ĉe glaso de la hejma do »je la sano«. Tiel la grupo finis trarigardon de ĉefaj vidindaĵoj de urbeto Šentjur kaj ili meze de la posttagmezo adiaŭis kaj ekvojaĝis al hejmo. Dank’ al ĉiuj partoprenantoj kaj pro kunaktiveco de estraro ES Maribor la ekskurso bone sukcesis kaj povas esti stimulo por ion similan estonte.