FES Maribor 60 let
Fervojista esperanto societo
Železničarsko Esperantsko Društvo

O nas / Pri ni

Na kratko
o našem društvu / Koncize
pri nia
societo

Dobrodošli na spletnih straneh Železničarskega Esperantskega Društva Maribor. / Bonvenaj ĉe retaj paĝoj de Fervojista Esperanto Societo Maribor.

ŽED je strokovno društvo, ki združuje esperantiste in prijatelje esperanta železniških ter drugih prometnih in poštnih dejavnosti. Delovanje društva je usmerjeno zlasti na kulturno in jezikovno področje ter na mednarodno sodelovanje vključno s koordiniranjem strokovne terminologije. / FES estas faka societo, kiu kunigas esperantistojn kaj amikojn de esperanto de la fervojaj kaj aliaj trafikaj kaj poŝtaj aktivecoj. Agado de la societo celas ĉefe al kultura kaj lingva kampo kaj al internacia kunlaboro, inkluzive koordinado de faka terminologio.

Poglavitna naloga društva v tem obdobju je seznanjanje ljudi z dobrimi lastnostmi esperanta, kot nevtralnega in logičnega mednarodnega jezika. Zato vljudno vabimo interesente, da se nam pridružite zgolj z namenom spoznavanja jezika ali že kar učenja, saj so na voljo učbeniki, slovarji in druga literatura ter zanimive spletne strani.

  • že od 1958. leta. / jam de la 1958a jaro.

  • aktivnih članov društva: 25.
    / de aktivaj membroj de la socio: 25.

  • v Mednarodno zvezo železničarjev – esperantistov (IFEF)
    / de Internacia fervojista esperanto Federacio (IFEF).

  • društva je Karl Kovač.
    / de la societo estas Karl Kovač.

NOVICE in ČLANKI / Novaĵoj kaj artikoloj

Tukaj lahko preberete najnovejše članke in novice društva